Ontwikkelingsgericht onderzoeken en behandelen bij kinderen met moeilijk gedrag

Inleiding
Kinderen kenmerken zich door continue groei en ontwikkeling op lichamelijk, sensomotorisch, sociaal emotioneel en cognitief gebied. Om op te groeien tot gezonde evenwichtige personen zijn deze ontwikkelingsgebieden niet te scheiden van elkaar. Hoe een kind zich ontwikkelt wordt zichtbaar in het gedrag van kinderen. Moeilijk gedrag, door ontwikkelingsproblemen en/of gedragsstoornissen en/ of stressvolle omgevingsfactoren, maken het voor de kinderfysiotherapeut lastiger om de gestelde behandeldoelen te halen en kinderen nieuw beweeggedrag of vaardigheden aan te leren. Een verbale oefengerichte aanpak blijkt vaak ontoereikend en het is lastig een effectieve ingang voor behandelen te vinden bij deze kinderen.
Kenmerkend voor kinderen met gedragsproblemen zijn onder andere fysieke gespannenheid, een korte aandacht spanne, moeite om zichzelf te reguleren en daarnaast laten zij zich ook moeilijk reguleren door anderen. Wetenschappelijke kennis over de neurobiologische ontwikkeling van kinderen is o.a. bestudeerd en beschreven door psychiater B.D Perry. Hij beschrijft de relatie tussen gedrag, interactie met de omgeving en hersenontwikkeling, in een ontwikkelingsgericht model, het Neurosequential Model of Therapy (NMT). Een belangrijk uitgangspunt van B.D Perry is “ hoe meer het therapeutisch proces het normale ontwikkelingsproces kan repliceren, hoe effectiever interventies zijn”.
Als therapeut kun je door middel van het waarnemen en afstemmen op het ontwikkelingsniveau van het kind het kind helpen zichzelf te reguleren en zo voorwaarden te creëren om tot (motorisch) leren te komen. In deze cursus leert u het ontwikkelingsniveau en het gedrag van het kind in kaart te brengen en te begrijpen. Om uzelf lichaamsgerichte, bewegingsgerichte en ervaringsgerichte interventies eigen te maken, die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind, zal het accent liggen op het praktisch bezig zijn. De laatste les is gericht op het toepassen van de geleerde lesstof bij kinderen met ASS, ADHD, trauma en evt. eigen ingebrachte casuïstiek.

Studiebelasting
Deze cursus bestaat uit 3 dagen van 7 uur contacttijd. In totaal dus 21 uren. Daarnaast bent u nog ongeveer 4 uur per lesdag kwijt aan het lezen van artikelen en het bekijken en beluisteren van presentaties online en het doen van opdrachten. 12 uur in totaal dus. De totale studiebelasting bedraagt derhalve 33 uur. 

Doelstelling
Na het volgen van deze cursus kunt u:
   •  Kinderen met moeilijk gedrag van uit een breed ontwikkelingsgericht perspectief
      onderzoeken, behandelen, begeleiden en ondersteunen;
   •  Een doelgerichte en onderbouwde keuze maken uit verschillende lichaamsgerichte,
      bewegingsgerichte en ervaringsgerichte interventievormen;
   •  In overleg met ouders, school en andere betrokkenen komen tot een adequate benadering
      van kinderen en jongeren met moeilijk gedrag ter bevordering van hun participatie in de maatschappij;
   •  Vergroten van uw neurobiologische kennis over (hersen)ontwikkeling, gedrag en factoren die hierop
      van invloed zijn;
   •  Op effectieve wijze communiceren en aansluiten bij kinderen met moeilijk gedrag;
   •  Kinderen en jongeren adequaat door verwijzen naar andere hulpverleners indien aan de orde.

Bij de programmaonderdelen in de studiegids (online) staat steeds in detail beschreven wat de uitkomsten van de dag zijn.

Physiotherapist massaging the girl's back by big silver ball
Toetsing en certificaat

Om voor een certificaat in aanmerking te komen dient u alle opdrachten volledig af te sluiten, onderwijsbijeenkomsten te hebben gevolgd en casuïstiek(en) te hebben ingebracht.
Bij ziekte of onverwachte afwezigheid, kunnen wij niet garanderen dat onderwijsbijeenkomsten kunnen worden ingehaald. Eventueel kunnen wij u een verklaring van deelname voor de gevolgde dagen geven, leest u daarvoor onze algemene voorwaarden. (www.thimalp.nl).

Over de docent

Marieke Kamphof - van Opstal, is al vele jaren Kinderfysiotherapeut en werkzaam (geweest) in een ziekenhuis, op scholen, in verschillende eerst-lijn (fysiotherapie)praktijken en een multidisciplinair kindercentrum . Op dit moment is zij o.a. werkzaam als Kinderfysiotherapeut en Psychomotorisch Kindertherapeut binnen de geestelijke gezondheidszorg. Marieke heeft in 2022 de master Evidence Based Practice in Healthcare (Klinische Epidemiologie) aan de UVA afgerond. Zij geeft (gast)lessen en workshops en is docent/ OC-lid aan de post HBO opleiding PMKT.

Planning

De lesdagen starten steeds om 8.45, kennen 45 min lunchpauze en 2 x 15 koffie- of theepauze.

Per lesdag staat in de (online) studiehandleiding bespreken wat er voorbereid moet worden aan literatuur, luisteren en bekijken van presentaties en het maken van opdrachten. Tevens staan er specifieke doelen per dag en verwijzingen naar literatuur om verder te verdiepen. 

Dag 1 

De eerste lesdag is met name gericht op het in kaart brengen van de sensomotorische gedragscomponent. We gaan praktisch aan de gang met het ervaren en herkennen van verschillende vormen van motorisch leren. Aan de hand van casuïstiek beschrijf je de sensomotorische gedragscomponent gebruikmakend van het O-G-M model (Kugel). Binnen de sensorische gedragscomponent ligt de focus op de lichaamsgerichte zintuigsystemen. Hoe herken je deze en hoe kun je deze gebruiken in het lichaamsgericht en bewegingsgericht werken met kinderen? De motorische gedragscomponent brengen we in kaart door te kijken naar lichaamshouding, bewegingsrichting en ademhaling. Hoe je deze kunt beïnvloeden middels bewegingsgerichte, lichaamsgerichte en ervaringsgerichte interventies zullen we ervaren in oefeningen. Ondanks dat tijdens de fysieke lesdagen het accent ligt op de praktijk zal steeds de koppeling met de theoretische onderbouwing gemaakt worden. Eveneens wordt er om het leerproces te ondersteunen veel aandacht gegeven aan het zelf ervaren van de oefenstof.
 
Dag 2
De tweede lesdag staat in het teken van hechting en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Bij kinderen met moeilijk gedrag spelen eerder opgedane ervaringen een belangrijke rol in het gedrag dat zij laten zien. Door te kijken naar de invloed van stress op de neurobiologische ontwikkeling van het brein en de invloed daarvan op het gedrag van kinderen krijgen we een beeld van het ontwikkelingsniveau van het kind en de toestand waarin het kind zit. Door dit in kaart te brengen krijgen we handvaten welke interventies we aan kunnen bieden en ook hoe we deze interventies aan moeten bieden. De attitude van de therapeut speelt hierin een belangrijke rol. Ook deze tweede dag zal de lesstof bestaan uit bewegingsgerichte, lichaamsgerichte en ervaringsgerichte interventies, casuïstiek, eigen oefenervaringen en filmfragmenten.

Dag 3
De laatste lesdag besteden we aandacht aan het onderzoek en het opstellen van een behandelplan vanuit ontwikkelingsgericht perspectief bij kinderen met moeilijk gedrag. We doen dit aan de hand aan filmfragmenten en casuïstiek. Er zijn mogelijkheden om een eigen casus in te brengen. De geleerde lesstof zal toegepast en geoefend worden, middels lichaamsgerichte, bewegingsgerichte en ervaringsgerichte interventies, bij kinderen met ASS en ADHD. Het begrip ‘Evidence Based Practice’ zal nader toegelicht worden en de uitdagingen omtrent het meetbaar maken van ontwikkelingsgericht en gedrag georiënteerd behandelen worden besproken.
Data
Maandagen 4, 18 november en 2 december 2024

Docent
Marieke Kamphof - van Opstal MSc, Psychomotorisch Kindertherapeut en kinderfysiotherapeut

Marieke Kamphof vierkant 120
Investering

€  900,00 incl. lunch, toegang tot de online leeromgeven en digitaal studiemateriaal

Locatie
Hogeschool THIM, 
Nieuwegein

Accreditatie
Geacrediteerd met 27 punten voor de registers Algemeen, KFt en Keurmerk.

evenement eigenschappen

Startdatum 04-11-2024
Einddatum 02-12-2024
Sluitingsdatum 04-11-2024
Prijs per persoon € 900,00

Contact

Wil je meer informatie over THIM – de internationale hogeschool voor fysiotherapie, of onze opleidingen, neem dan gerust contact met ons op.

THIM INTERNATIONALE HOGESCHOOL VOOR FYSIOTHERAPIE


location Archimedesbaan 2, 3439 ME Nieuwegein
location Newtonbaan 6-8, 3439 NK Nieuwegein
phone 030 288 66 70
envelope info@thimalp.nl